Statut Fundacji Pomocy Od Nowa

I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Marcin Kokoszka, zwany dalej “Fundatorem”, ustanowił aktem notarialnym, spisanym w dniu 23 stycznia 2015 r. w Gliwicach fundację o nazwie: Fundacja Pomocy Od Nowa, zwaną w dalszej części statutu “Fundacją”.
 2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. z dnia 17 maja 1991 r., Dz. U. nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Fundacja może tworzyć zakłady, filie, przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także tworzyć i przystępować do spółek handlowych oraz uczestniczyć w fundacjach, których cele są zbieżne z celami Fundacji.
 4. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu właściwych przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Do sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest minister ds. zabezpieczenia społecznego.
 6. Fundacja może używać pieczęci oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
 7. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym lub prawnym zasłużonym przy realizacji jej celów.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gliwice.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

II. Cele i zadania Fundacji

§3

Celem Fundacji jest popieranie i prowadzenie działalności społecznej, charytatywnej, informacyjnej, naukowej i kulturalnej na rzecz ogółu społeczeństwa w następującym zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans życiowych tych rodzin i osób, w tym osobom ubogim oraz zadłużonym;
 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności poprzez wykluczenie z przyczyn finansowych;
 3. działalności charytatywnej;
 4. upowszechniania i ochrony praw konsumentów, w tym w zakresie zwalczania naruszeń zbiorowych interesów konsumentów oraz przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym stosowanym wobec konsumentów;
 5. organizowania i niesienia pomocy prawnej i psychologicznej osobom poszkodowanym w wypadkach i osobom zadłużonym;
 6. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 7. niesienia pomocy osobom biednym i instytucjom o znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej;
 8. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 9. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 10. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 11. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 12. działalności na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność zbieżną z przedmiotem działalności Fundacji.

§4

 1. Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc oraz wspierając (finansowo, rzeczowo, organizacyjnie lub merytorycznie) podopiecznych Fundacji, jak również inne organizacje i instytucje prowadzące działania zbieżne z celami Fundacji, w tym kościoły i związku wyznaniowe poprzez:

  • a. podejmowanie działań służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz wyrównywanie szans życiowych,
  • b. udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, w tym rodzinom wielodzietnym, osobom samotnie wychowującym dzieci oraz osobom ze środowisk patologicznych,
  • c. ochronę praw konsumentów, przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym oraz przystępowanie w charakterze organizacji pozarządowej do postępowań sądowych lub administracyjnych toczących się w związku z działalnością Fundacji,
  • d. ochrona prawna dłużników i osób niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością oraz występowanie w imieniu osób zadłużonych wobec ich wierzycieli,
  • e. działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności,
  • f. świadczenie doradztwa prawnego z zakresu prawa konsumenckiego i prawa zobowiązań,
  • g. organizowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, konferencji, wykładów, konkursów, w szczególności z zakresu bankowości, finansów i prawa,
  • h. prowadzenie działalności publicystycznej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism i broszur,
  • i. pomoc psychologiczną dla osób z problemami finansowymi,
  • j. organizowanie akcji zbierania podpisów do władz publicznych w sprawie tworzenia prawa,
  • k. promowanie mediacji jako alternatywnego i skutecznego mechanizmu rozwiązywania konfliktów,
  • l. współpracę z rzecznikami praw konsumentów i organami ochrony prawnej w celu ochrony praw konsumentów,
  • m. propagowanie postaw świadomego konsumpcjonizmu, idei zarządzania budżetem domowym oraz postaw przeciwdziałających nadmiernemu zadłużeniu,
  • n. promocję zatrudnienia, przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w szczególności osób młodych,
  • o. programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu świadomości konsumenckiej oraz wiedzy na temat praw konsumentów.
 2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.
 3. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji pozarządowej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 4. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w wypełnianiu ich obowiązków. Fundacja może jednak prowadzić działalność pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych.
 5. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości, bez uszczerbku dla § 6 ust. 2.

III. Majątek Fundacji

§5

 1. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposaża Fundator, wynosi 5.000 (pięć tysięcy) złotych.
 2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

  • a. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
  • b. darowizn, spadków krajowych i zagranicznych oraz zapisów,
  • c. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
  • d. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
  • e. odsetek i depozytów bankowych,
  • f. subwencji i dotacji,
  • g. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
 3. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 5. Przekazując Fundacji środki majątkowe Darczyńca może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca Darczyńcy przekazane przez niego środki albo ustala z Darczyńcą inny sposób ich wykorzystania. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 6. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

  • a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
  • b. przekazywaniu majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  • d. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 7. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową opisaną w niniejszym statucie.
 8. Fundacja może korzystać z nieodpłatnej pracy wolontariuszy, a także zatrudniać pracowników.

§6

 1. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§7

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV. Organy Fundacji

§8

Organami Fundacji są:

 • A. Zarząd,
 • B. Rada Fundacji.

A. Zarząd

§9

 1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Fundacji na dwuletnią kadencję.
 2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Zarząd, jak również poszczególni jego członkowie mogą być w każdym czasie odwołani przez Radę Fundacji.
 5. Kadencja członka Zarządu kończy się również w razie śmierci członka Zarządu, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub rezygnacji.
 6. Rada Fundacji może określić strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu w formie Regulaminu działania Zarządu.

§10

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

  • a. uchwalanie rocznych planów finansowych,
  • b. uchwalanie regulaminów (za wyjątkiem Regulaminu działania Zarządu),
  • c. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów,
  • d. zarządzanie majątkiem Fundacji, w tym przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji, zatrudnianie pracowników i ustalanie zasad wynagrodzenia pracowników oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie cywilnoprawnej, za wyjątkiem zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
  • e. promowanie Fundacji w środkach masowego przekazu.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów albo zarządu jednoosobowego decyduje głos Prezesa Zarządu. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu drogą pisemną lub elektroniczną.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 5. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składa Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający wraz z pełnomocnikiem powołanym przez Zarząd.
 6. Do dnia 30 czerwca każdego roku Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za rok poprzedni.
 7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków – specjalistów i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

B. Rada Fundacji

§11

 1. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech, a nie więcej niż 7 członków, w tym z mocy niniejszego Statutu w skład Rady wchodzi Fundator albo jego przedstawiciel.
 2. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator, a w razie jego ustanowienia – przedstawiciel Fundatora. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady również powołuje Fundator.
 3. Odwołanie członka Rady Fundacji przed upływem kadencji może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach.
 4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 5. W razie śmierci Fundatora:

  • a) członków Rady najbliższej kadencji powołuje Przewodniczący Rady, a jeżeli był nim Fundator – członkowie najbliższej rodziny Fundatora,
  • b) skład Rad kolejnych kadencji ustala Rada Fundacji, przy czym maksymalny okres sprawowania funkcji członka Rady Fundacji przez daną osobę wynosi w takiej sytuacji 3 kadencje, przy jednoczesnym obowiązku wymiany minimum 1/3 składu Rady na nową kadencję.
 6. Członkowie Rady:

  • a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  • b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§12

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Czas trwania kadencji Rady trwa 3 lata od dnia powołania. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5. Zmiana składu osobowego Rady w trakcie kadencji nie wpływa na długość okresu kadencji Rady, której okres kadencji kończy się jednocześnie z chwilą upływu pierwotnie wyznaczonego terminu kadencji.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
 5. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

§13

  Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. 1. Nadzór nad działalnością Fundacji,
 2. 2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 3. 3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu,
 4. 4. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
 5. 5. Podejmowanie decyzji o tworzeniu i przystępowaniu do spółek, zrzeszeń, fundacji i innych organizacji oraz podejmowanie decyzji o połączeniu z innymi fundacjami,
 6. 6. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Nieudzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na postanowieniach Regulaminu,
 7. 7. Podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji.

§14

Zmian statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji (i) z własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji albo (ii) na wniosek Zarządu albo (III) na wniosek Fundatora, jeżeli nie wchodzi on w skład Rady Fundacji. Rada Fundacji dokonuje zmian statutu uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji. Zmiany statutu nie mogą być sprzeczne z celami Fundacji określonymi w akcie założycielskim.

V. Likwidacja Fundacji

§15

 1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 3. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

VI. Postanowienia końcowe

§16

Niniejszy statut wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania Fundacji przez właściwe organy.